Yhdistyksen säännöt

Messukylän omakotiyhdistys Tampere Hallitus Kannanotot-arkisto

Tällä sivulla voit lukea yhdistyksemme säännöistä. Jos olet halukas liittymään yhdistykseemme, toivotamme sinut tervetulleeksi ja toivomme, että tutustut hieman sääntöihimme.

Yhdistyksen säännöt on myös mahdollista lukea pdf-dokumenttina .

Suosittelemme myös teille tutustumista sivustojen yksityisyyskäytäntöön , jossa kerrotaan myös mm. jäsenrekisteristämme käytännössä ja keräämiemme tietojen käsittelyn turvallisuudesta liityttäessä yhdistykseen.

Yhdistyksen nimi: Messukylän omakotiyhdistys Ry
Kotipaikka: Tampere.
Y-tunnus: 1443647-0
Rekisterinumero: 49.621
Rekisteröinti päivämäärä: 27.04.1948
Yhdistys rekisteröityi uudella nimellä 04.05.2012

Yhdistyksen tarkoituksena on koota alueellaan asuvia omakoti- ja siihen verrattavien asuntokiinteistöjen omistajia yhteistoimintaan, vaalia Messukylän rakennettua- ja luonnonympäristöä ja kehittää jäsentensä asumisviihtyvyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • edustaa jäseniään yhteisissä asioissa
 • järjestää kokous, tiedotus ja virkistys sekä muita tapahtumia
 • tekee jäsentensä yhteisiä tai yleisiä etuja tarkoittavia esityksiä yhteisöille ja kaupungille
 • pyrkii kiinnittäämään viranomaisten ja päätöksentekijöiden huomiota alueen asumismukavuuden kehittämiseen liittyviin asioihin

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksien perusteella. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa myös, jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Vuotuisen jäsenmaksun suuruus päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa, joka järjestetään vuosittain tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut:
 • puheenjohtaja
 • vähintään kuusi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä
 • vähintään kaksi ja enintään neljä varajäsentä

Puheenjohtajan kausi on yksi vuosi ja varsinaisten jäsenten kaksi vuotta, siten, että varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain aina puolet.

Varajäsenet eroavat vuosittain. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen vuosikokouksessa päätetty kokoonpano julkaistaan vuosikokouksen jälkeen erillisellä tiedotteella jäsenistölle ja yhdistyksen verkkosivuille osoitteessa:

https://www.messukylalaiset.com/hallitus/

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Ellei säännöissä ole toisin määrätty yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varajäsenet vuosittain sekä hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt asiakirjana

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

Tämän sivun yhdistyksen säännöt on kopioitu alkuperäisestä Yhdistyksen säännöt dokumentista Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämän päätöksen Yhdistyksen säännöistä.

Voit halutessa avata yhdistyksen säännöt myös pdf-dokumenttina .